Daniela Dvořáková (narodila sa v roku 1965 v Bratislave) je vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa stredovekými dejinami Slovenska a Uhorska. Dielo Rytier a jeho kráľ je prvou samostatnou monografiou – autorsky sa však podieľala na príprave viacerých iných kníh: Kniha kráľov, Kronika Slovenska, A Concise History of Slovakia (vyšla po anglicky aj po rusky), Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. (Prvý cisár na uhorskom tróne) a ďalšie. Z tejto oblasti publikovala mnohé štúdie a články. Za knihu Rytier a jeho kráľ získala cenu za najlepšie dielo spoločenskovednej literatúry v roku 2003.